ឯកឧត្តម យន្ត មីន អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ បំផុសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមសំអាតបរិស្ថាន – CEN