ឪពុកចុង​ញៀន​ថ្នាំ អារ​កកូន​ពី​ខាងក្រោយ បណ្តាល​ឲ្យ​ស្លាប់​ – CEN