ការពង្រឹង​វិធានការ​ទប់ស្កាត់​ការរីក​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩​នៅតាម​គ្រឹះស្ថានសិក្សា​ក្នុង​ខេត្ត ដែលមាន​ការពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ព្រឹត្តិការណ៍ ៣ វិច្ឆិកា​ – CEN