ក្រុម​អ្នក​វាយប្រហារ​បាន​ប្រើ​វិធីសាស្ត្រ​បន្លំ​ធ្វើជា​កម្មវិធី Microsoft Teams ដើម្បី​វាយប្រហារ​បញ្ចូល​មេរោគ​ – CEN