រដ្ឋមន្ត្រី ២រូប ចុះជួបនិងសួរសុខទុក្ខជាមួយគ្រួសារយោធិន និងនគរបាល២០០គ្រួសារ នៅទីតាំងទីសម្បទានសង្គមកិច្ច នៅស្រុករមាសហែក ខេត្តស្វាយរៀង – CEN