ភ្ញាក់ព្រើតពេលដឹងរឿងរ៉ាវក្នុង “ភូមិអូឡាំពិក” ៖ គ្មានសិច មិនប្រកួត! – CEN