កូរ៉េខាងត្បូងបានចំណាយប្រាក់ 2,6 លានដុល្លារ ដើម្បីនាំគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងចូលរួមក្នុងកីឡាអូឡាំពិក – CEN