អ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិអតីតប្រធានាធិបតី Lee Myung-bak ត្រូវបានចាប់ខ្លួន – CEN