រដ្ឋាភិបាលស៊ីរី ប្រកាសបដិសេធថា ខ្លួនមានអាវុធគីមី – CEN