អាមេរិច៖ អតីតសិស្សម្នាក់ បាញ់ប្រហារនៅសាលាខ្លួន សម្លាប់មនុស្សជិត ២០នាក់ – CEN