សមាជិក​សហគម​កសិក​ម្ម រំដួល​ម្លូព្រៃ​ជាយដែន​ប្រមូល​ផល​ស្រូវ​សរីរាង្គ លក់​ជូន​ក្រុមហ៊ុន​តាម​កិច្ចសន្យា​ – CEN