កោះ​តៃវ៉ាន់ ពិភាក្សា​អំពី​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​អន្តរ​ប៉ាស៊ីហ្វិក បន្ទាប់ពី​បាន​ដកចេញ​ពី RCEP – CEN