ធនាគារ​ថៃ មាន​មធ្យោបាយ​ដោះស្រាយ ការឡើង​ថ្លៃ​ប្រាក់​បាត​ខ្ពស់​ – CEN