ជួយ​ស៊ែរ​ម្នាក់​មួយ​ផង​! មាន​បងប្អូន​ណា​ស្គាល់​លេខ​ក្មួយ​ស្រី យ៉ង់ ស្រី​នី​ត នាយ​ពាក់​មី ប្រកាស​ស្វែងរក​ដើម្បី​…. – CEN