កំពូលភ្នំភ្លើង ត្រៀមភ្ញាក់ពីដំណេក ហើយគំរាមកំហែងលើជីវិតមនុស្ស ១០០លាននាក់ – CEN