ពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពសាធារណៈគ្រប់ថ្នាក់លើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ​ ស៊ីម៉ាក់ក្រោយឆ្នាំ២០២៥ – CEN