ចារកម្មអាមេរិក ៖ រុស្ស៊ី និងចិន កំពុងអភិវឌ្ឍអាវុធអវកាស – CEN