ប្រធានាធិបតីអាហ្រ្វិចខាងត្បូង ចុះចេញពីតំណែង ក្រោយរងសម្ពាធពីគណបក្ស – CEN