ថា​ហានិភ័យ​មែនៗ​! ធ្វើជា​អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត​ជិះ​ម៉ូតូ​សុំ​ផ្លូវ​ឲ្យ​រថយន្ត​សង្គ្រោះបន្ទាន់​ដឹក​អ្នកជំងឺ​ទៅ​មន្ទីរពេទ្យ យុវជន​ម្នាក់​ត្រូវ​ជួប​គ្រោះ​អកុសល​ខ្លួនឯង​បណ្តាល​ឲ្យ​…. – CEN