របាយការណ៍​ឥណទាន​របស់ CBC បង្ហាញថា ប្រាក់កម្ចី​ក្នុង​វិស័យ​អចលនទ្រព្យ បាន​កើនឡើង​គួរឱ្យគត់សម្គាល់​ – CEN