រកឃើញ​ស្វា​ធំ​១​ក្បាល មាន​ម្រាមដៃ​ដូច​មនុស្ស និង DNA សុទ្ធ​នឹង​មនុស្ស ៩៩% – CEN