គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ​បានធ្វើឱ្យ​វៀតណាម​ខាតបង់​លុយ​ជិត ១,៣ ប៊ី​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​ក្នុងឆ្នាំនេះ​ – CEN