ទីក្រុង​ហូជីមិញ រៀបចំ​ផែនការ​សម្រប​ខ្លួន​ទៅនឹង​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​ – CEN