លេខ​សម្ងាត់ (Password) ដែល​ងាយ​ស្មាន​បំផុត ប៉ុន្តែ​វា​នៅតែ​ពេញនិយម​ខ្លាំង​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២០ ដដែល​ – CEN