​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ថៃ​និយាយថា រាល់​ច្បាប់​ទាំងអស់ នឹងត្រូវ​ប្រើប្រាស់​ប្រឆាំងនឹង​ក្រុមបាតុករ​ – CEN