ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍​វៀតណាម​អ៊ែរ​ឡាញ​គ្រុប ដាក់ចេញ​កម្មវិធី​ពិសេស នៅ​ពិព័រណ៍​ធ្វើដំណើរ​អន្តរជាតិ នៅ​វៀតណាម​ឆ្នាំ​២០២០ – CEN