អន្តរក្រសួង​ប្រជុំ​កែសម្រួល​សូចនាករ​គន្លឹះ លើ​ការវាយតម្លៃ​ការអនុវត្ត​គោលនយោបាយ IDP២០១៥-២០២៥ – CEN