សភា​អាមេរិក បានអនុម័ត​ច្បាប់ ស្តីអំពី​ការគ្រប់គ្រង​ឧបករណ៍​បច្ចេកវិទ្យា (IoT) – CEN