កម្ពុជា ជា​ប្រទេស​ដែលមាន​ស្ថានភាព​គ្រប់គ្រង​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ និង​ផលប៉ះពាល់​ពី​ជំងឺ​បានល្អ​ជាងគេ​នៅ​អាស៊ី – CEN