មិន​ជឿ​កុំ​លេង​! អ្នកជំនួញ​សិង្ហ​បុរី​ម្នាក់​ឈ្នះឆ្នោត​រាប់​ភ្លេច ហើយ​ត្រូវ​ម្តងៗ​លានៗ​បាត បន្ទាប់ពី​ទៅ​បួងសួង​នៅ​វត្ត​…. – CEN