ផន សុ​ផា​រី ព្រលះ​ស្រី​ម្នាក់​ឆាត​មក​ប្តី​ខ្លួន​ចង់​Private ឱ្យ​ប្រយ័ត្ន​អំបិលម្ទេស និង​ផ្តាំ​ប្តី​ថា​… – CEN