សប្បាយពេកភ្លេចខ្លួន ធ្វើឲ្យនារីម្នាក់ ទោះស្តាយក្រោយក៏ហួសពេលទៅហើយ – CEN