ចរិត​មេមាន់​! Love Riya ប្រកាស​ក្តែ​ងៗ​ថា​អត់​ស្រឡាញ់​លោក ដែន សូ​នី តែ​ចុងក្រោយ​….. – CEN