បុរស​ម្នាក់​បាន​ស្លាប់ ដោយ​ត្រូវ​គ្រាប់កាំភ្លើង​ខ្លី​មួយ​គ្រាប់​ចំ​សៀ​តផ្កា – CEN