រុស្សីថា ខ្លួនមានភស្ថុតាងដែលបញ្ជាក់ថា ប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការបោះឆ្នោតខ្លួនខែក្រោយ – CEN