នាយករដ្ឋមន្រ្តីអូស្រ្តាលី ហាមមិនឲ្យរដ្ឋមន្រ្តីមានទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទជាមួយបុគ្គលិកខ្លួន ក្រោយពេលអនុនាយករដ្ឋមន្រ្តីមានស្នេហាជាមួយលេខាខ្លួន រហូតដល់មានផ្ទៃពោះ – CEN