រដ្ឋមន្ត្រី​សុខាភិបាល​កម្ពុជា អរគុណ​WHO ដែល​សរសើរ​រដ្ឋាភិបាល បាន​ត្រួតពិនិត្យ និង​គ្រប់គ្រង​មិនឱ្យ​ឆ្លង​រាលដាល​ជំងឺ​កូ​វីដ​ – CEN