អាថ៌កំបាំងបណ្តាសាមរណៈរបស់ “មនុស្សទឹកកក” Oetzi – CEN