រត់​ចម្ងាយ​ផ្លូវ​ជិត​៣​ពាន់​គីឡូម៉ែត្រ​ដើម្បី​សប្បុរសធម៌​ជាមួយ​សាយ​ទទួលបាន​ទឹកប្រាក់​ជាង ៤០​ម៉ឺន​ដុល្លារ​សម្រាប់ លើកស្ទួយ​ពី​សុខភាព​កុមារ​កម្ពុជា – CEN