នៅចាំ​គាត់​ទេ​! លោក ស្រី ចំរើន ដែលជា​យុវជន​ដ៏​សកម្ម​ពីមុន ពេលនេះ​ធ្លាក់​កាលី​ប ការងារ​ក៏​គេ​មិន​ទទួល​ទៀត ឥឡូវ​ដើរ​លក់​ជ្រក់​ជើងមាន់ ដើម្បី​ចិញ្ចឹមជីវិត​ – CEN