រដ្ឋាភិបាល​ជប៉ុន តាមរយៈ ​JICA ផ្តល់នូវ​ជំនួយ​យ៉ាងច្រើន​សន្ធឹកសន្ធាប់​ដល់​កម្ពុជា ក្នុងការ​អភិវឌ្ឍ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ – CEN