មេគណបក្ស​ចំនួន​បី បានប្រកាស​រួម​រួមគ្នា បង្កើត​សម្ព័ន្ធភាព​អ្នកប្រជាធិបតេយ្យ​ខ្មែរ​ – CEN