ចិន​ដាក់​ទម្ងន់​បន្ថែម​ទៀត​ប្រឆាំងនឹង​ក្រុម​អ្នកគាំទ្រ​ឯករាជ្យ​តៃវ៉ាន់​ – CEN