​ឱម យ៉ិនទៀង ៖ នឹងសិក្សា​នូវ​រាល់​ទិន្នន័យ ដែល​អង្គការ​តម្លាភាព​កម្ពុជា បានធ្វើការ​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​លទ្ធផល នៃ​ការវាស់វែង​នូវ​អំពើពុករលួយ​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN