​ស្ថាន​បេសកកម្ម​អចិន្ត្រៃយ៍​កម្ពុជា ទទូចថា “​អ្នករាយការណ៍​ពិសេស​ត្រូវគោរព​ការងារ​និង​ឯករាជ្យភាព របស់​ប្រព័ន្ធ​តុលាការជាតិ​” – CEN