លោកស្រី​អោ​ង​សាន ស៊ូ​ជី អរគុណ​កម្ពុជា គឺជា​មិ​ត្ដ​ដ៏​ល្អ ដែល​មិនអាច​កាត់ថ្លៃ​បាន និង​ពិតជា​ឆ្លុះបញ្ចាំង​នូវ​ចំណងមិត្តភាព​ពិតប្រាកដ – CEN