លើក​នេះ​ម្តងទៀត​គឺជា​លើក​ទី​៤​ហើយ​ដែល មុខសញ្ញា​ដដែល​នេះ​ត្រូវ​ជាប់ពន្ធនាគារ​ដោយ​អំពើ​លួច​ – CEN