ចិន​សម្ភោ​ធ​មហាសន្និបាត​បក្ស​លើក​ទី​១៩ ដើម្បី​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​មេដឹកនាំ​ថ្មី​ – CEN