រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម ៖​មកដល់​ឆ្នាំ​២០២០​ផ្ទៃដី​ដាំ​ដុះ​ម្រេច​កំពត កើនឡើង​ដល់ ២៩០​ហិច​តា ដែល​អាច​ប្រមូល​ទិន្នផល​ចំនួន ជាង​៨០​តោន​ – CEN