ពលរដ្ឋ​ឃុំ​ជ្រោយ​ស្ដៅ មានការ​សប្បាយរីករាយ ក្រោយ​ទទួល​សមិទ្ធផល​ថ្មីៗ​ជា​បន្តបន្ទាប់ ពី​រាជរដ្ឋាភិបាល​និង​ក្រុមការងារ​ – CEN